Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz

REGULAMIN
WYDZIAŁU SĘDZIOWSKIEGO
ŁÓDZKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Wydział Sędziowski Łódzkiego Związku Koszykówki, zwany dalej „Wydziałem”, jest organem wykonawczym Zarządu Łódzkiego Związku Koszykówki w zakresie spraw sędziowskich
2. Wydział działa na podstawie § 36 Statutu ŁZKosz oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2

Wydział odpowiada za swą działalność przez Zarządem ŁZKosz.

§ 3

Wydział powoływany jest przez Zarząd ŁZKosz

§ 4

W skład Wydziału wchodzą Przewodniczący Wydziału, powołany przez Zarząd ŁZKosz oraz członkowie Wydziału, powołani przez Przewodniczącego Wydziału

1. Przewodniczącym Wydziału Sędziowskiego może być osoba posiadająca uprawnienia Sędziego lub Komisarza Szczebla Centralnego PZKosz albo jakakolwiek osoba posiadająca uprawnienia sędziego koszykówki.
2. Członkiem Wydziału może być osoba fizyczna posiadająca, co najmniej tytuł sędziego okręgowego 2 klasy

§ 5

Odwołanie całego Wydziału, Przewodniczącego Wydziału lub poszczególnych członków Wydziału może nastąpić:
1. Mocą uchwały Zarządu ŁZKosz na wniosek Prezesa Zarządu ŁZKosz
2. Odwołać dowolnego członka Wydziału może Przewodniczący Wydziału


II. ZASADY ORGANIZACJI WYDZIAŁU

§ 6

1. Wydział składa się z 1-5 członków, w tym Przewodniczącego

2. Do zadań Przewodniczącego Wydziału należy w szczególności:
a) Reprezentowanie Wydziału na zewnątrz,
b) Kierowanie pracami Wydziału,
c) Dokonywanie wyboru i przydzielanie zadań innym członkom Wydziału.

3. Do zadań Wydziału należy organizowanie całokształtu działalności sędziów w zakresie rozgrywek organizowanych bądź zleconych przez ŁZKosz, w tym w szczególności:

a) Współpraca ze strukturami sędziowskimi w Polskim Związku Koszykówki oraz w wojewódzkich związkach koszykówki,
b) Nadzór nad przestrzeganiem przez sędziów ŁZKosz przepisów prawnych, statutowych i regulaminowych w zakresie związanym z wykonywaniem funkcji sędziego
c) Dokonywanie obsad sędziowskich na zawody organizowane lub zlecane przez ŁZKosz,
d) Prowadzenie działalności szkoleniowej sędziów w tym opracowanie i przekazywanie obowiązującej interpretacji przepisów gry w koszykówkę
e) Prowadzenie kwalifikacji i selekcji sędziów
f) Prowadzenie naboru kandydatów na sędziów, organizowania kursów sędziowskich oraz egzaminów na sędziów
g) Zgłaszania sędziów okręgowych do grupy RC
h) Prowadzenie ewidencji sędziów
i) Prowadzenie spraw dyscyplinarnych sędziów opisanych w Regulaminie Sędziego Łódzkiego Związku Koszykówki w tym orzekanie w pierwszej instancji w sprawach dyscyplinarnych
j) Przedstawienia wniosków w sprawie nadania sędziom klas sędziowskich, odznaczeń i wyróżnień.
k) Reprezentowanie interesów łódzkich sędziów przed Zarządem ŁZKosz, w tym ustalanie ekwiwalentów sędziowskich za prowadzenia zawodów organizowanych przez ŁZKosz.
l) Prowadzenie działalności menedżerskiej i marketingowej w celu pozyskania dodatkowych środków na działalność Wydziału przy współpracy z Zarządem ŁZKosz.
m) Wykonywanie innych zadań w sprawach sędziowskich, powierzonych przez Zarząd ŁZKosz.

§ 7

1. Zebrania wydziału odbywają się co najmniej raz w kwartale.

2. Zebrania zwołuje i przewodniczy Przewodniczący Wydziału, zaś w razie jego nieobecności – wyznaczony przez Przewodniczącego członek Wydziału.

§ 8

1. Wydział podejmuje uchwały zwykła większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

2. W okresach między zebraniami Wydziału, w sprawach dotyczących całokształtu problematyki sędziowskiej decyzje podejmuje Przewodniczący Wydziału.

§ 9

Wydział może powoływać komisje problemowe dla załatwienia ściśle określonych spraw.

§ 10

1. Obrady Wydziału są poufne, podjęte uchwały i postanowienia wraz z uzasadnieniami są jawne.

2. W obradach mogą brać udział zaproszeni goście.

§ 11

Szczegółowy zakres zadań dla członków Wydziału określa Przewodniczący Wydziału.

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

1. Warunki pracy Wydziału, lokal, materiały biurowe oraz inne niezbędne materiały zapewnia Zarząd ŁZKosz.
2. Wydatki finansowe Wydziału związane z jego działalnością pokrywa Zarząd ŁZKosz z następujących funduszy:
a) Opłat aktywacyjnych wnoszonych przez sędziów na dany sezon rozgrywkowy,
b) Działalności marketingowej prowadzonej przez Wydział i Kolegium Sędziów ŁZKosz..

§ 13

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi ŁZKosz

§ 14

Regulamin niniejszy wchodzi wżycie z dniem 24 marca 2021 roku.

 

Newsletter - zapisz się

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi