Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz

REGULAMIN SĘDZIEGO
ŁÓDZKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI


Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Sędzią koszykówki może być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada licencję sędziego sportowego wydaną przez Łódzki Związek Koszykówki, zwany dalej „ŁZKosz”.

2. Zasady, warunki, tryb przyznawania i pozbawiania licencji regulują odrębne przepisy.

§ 2

1. Sędzia zostaje dopuszczony do prowadzenia zawodów organizowanych lub zlecanych przez ŁZKosz po spełnieniu następujących warunków:
a) zaliczeniu z wynikiem pozytywnym egzaminów przedsezonowych według zasad określonych na dany sezon przez Wydział Sędziowski ŁZKosz, zwany dalej „Wydział”,
b) wpłaceniu opłaty aktywacyjnej na dany sezon w wysokości ustalonej każdorazowo przez Wydział.

2. Wymagania określone w ust. 1 pkt a i b nie dotyczą sędziów szczebla centralnego oraz aktywnych komisarzy szczebla centralnego – o ile zaliczyli oni egzaminy organizowane przez Polski Związek Koszykówki. Ponadto nie podlegają sprawdzianowi fizycznemu sędziowie prowadzący zawody wyłącznie, jako sędziowie funkcyjni (stolikowi).


Rozdział II.
Prawa i obowiązki sędziego

§ 3

Sędzia ma prawo do:
a) wyznaczenia przez Wydział do prowadzenia zawodów na terenie ŁZKosz,
b) pomocy szkoleniowej ze strony Wydziału,
c) pełnej informacji o działalności Wydziału, ale nie o indywidualnych decyzjach podjętych wobec danego arbitra,
d) uzyskiwania wyższych klas sędziowskich,
e) otrzymywania oznaczeń i wyróżnień ujętych w odrębnych przepisach,
f) wystąpienia do Wydziału o udzielenie urlopu nieprzekraczającego łącznie okresu dwóch lat,
g) zgłaszania postulatów i wniosków do Wydziału.

§ 4

Sędzia ma obowiązek:
a) pełnienia funkcji sędziego według wyznaczeń Wydziału,
b) uczestniczyć w konferencjach szkoleniowych organizowanych przez Wydział oraz stale podnosić swoje kwalifikacje sędziowskie,
c) prowadzić zawody zgodnie z Przepisami gry w koszykówkę oraz aktualnymi interpretacjami FIBA i PZKosz,
d) prowadzić zawody na terenie ŁZKosz zgodnie z obsadami dokonanymi przez Wydział,
e) przestrzegać statutu ŁZKosz, regulaminów związanych z działalnością sędziowską oraz innych aktów prawnych, w tym uchwał i decyzji organów statutowych ŁZKosz dotyczących spraw sędziowskich,
f) uzyskać zgodę Wydziału, na prowadzenie wszystkich amatorskich, towarzyskich i innych meczów koszykówki, których nie organizuje ŁZKosz lub PZKosz,
g) zachować właściwą postawę moralną w związku z wykonywaniem funkcji sędziego.

§ 5

1. Sędzia ma prawo do otrzymywania od organizatora zawodów należnego ekwiwalentu sędziowskiego za prowadzenie zawodów według ustalonych wcześniej stawek.
2. Wysokości należnego ekwiwalentu sędziowskiego na dany sezon ustala każdorazowo Zarząd ŁZKosz.
3. W razie braku zapłaty należnych sędziemu świadczeń z tytułu prowadzenia zawodów, sędzia winien niezwłocznie o tym fakcie powiadomić Wydział, który podejmie niezbędne kroki w celu wyegzekwowania tych należności.
4. Sędzia nie może rozliczać innych kosztów niż ekwiwalent, o którym mowa w ust.1.

§ 6

Sędzia, który z jakichkolwiek powodów nie może pełnić swoich obowiązków, winien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Wydział.

§ 7

1. Korespondencja dotycząca całości funkcjonowania środowiska sędziowskiego pomiędzy Wydziałem a sędziami odbywać się będzie za pomocą poczty elektronicznej oraz internetowego systemu obsługi rozgrywek (ESOR).

2. Sędzia zobowiązany jest do podania adresu mailowego, który będzie służył do komunikacji z Wydziałem Sędziów ŁZKosz.

 

Rozdział III.
Prowadzenie zawodów

§ 8

Wyznaczanie sędziów do prowadzenia zawodów odbywa się:
a) według komunikatorów Wydziału, w tym internetowy system obsługi rozgrywek (ESOR) na wszystkie rodzaje zawodów organizowanych przez ŁZKosz,
b) według roboczych kontaktów członka Wydziału ds. obsad,
c) według informacji od organizatorów towarzyskich zawodów kierowanych do Wydziału lub zainteresowanych sędziów. W tym przypadku należy bezwzględnie propozycję organizatora co do obsady zawodów zgłosić do członka Wydziału ds. obsad.

§ 9

Dokładną informację o miejscu i terminie rozegrania meczu sędzia otrzyma wraz z wyznaczeniem od członka Wydziału ds. obsad lub poprzez ESOR.

§ 10

1. Zmiana ustalonej obsady przez wyznaczonego do prowadzenia zawodów sędziego jest możliwa tylko w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub innych ważnych przyczyn. Zmiany w obsadach dokonywane są przez członka Wydziału ds. obsad.

2. Ilość i przyczyny dokonania zmiany obsady mogą być brane pod uwagę przy wyznaczeniu do prowadzenia innych zawodów oraz kwalifikowaniu do uzyskania wyższej klasy sędziowskiej.


Rozdział IV.
Zasady karania dyscyplinarnego

§ 11

1. Każde naruszenie przez sędziego postanowień Statutu ŁZKosz, regulaminów związanych z działalnością sędziowską, innych aktów prawnych dotyczących spraw sędziowskich oraz naruszenie godności sędziego jest przewinieniem dyscyplinarnym.
2. Za przewinienia dyscyplinarne, niezależnie od sankcji przewidzianych w powyższych przepisach, mogą być wymierzane następujące kary dyscyplinarne:
a) upomnienie,
b) nagana,
c) zawieszenie w pełni funkcji sędziego,
d) skreślenie z listy sędziów.

§ 12

1. Za przewinienia dyscyplinarne można ukarać tylko jeden raz i wymierzyć tylko jedną karę dyscyplinarną.

2. W razie jednoczesnego karania za kilka przewinień wymierza się za te przewinienia jedna karę odpowiednio surowszą.

3. Przy wymiarze kary uwzględnia się w szczególności motywację, stopień winy oraz dotychczasowe zachowanie sędziego.

4. Sędzia zostaje odsunięty od prowadzenia spotkań rozgrywkowych w następujących przypadkach:
a. zmiana między sędziami wyznaczonymi na mecz bez uprzedniej akceptacji Wydziału,
b. nieusprawiedliwiona nieobecność sędziego na meczu, na który został wyznaczony przez Wydział,
c. nieusprawiedliwiona nieobecność na zebraniu organizowanym przez Wydział,
d. naruszenia Regulaminu Zawodów,
e. naganne zachowanie wobec innych sędziów lub stosowanie nieuczciwych praktyk.

§ 13

1. Wymierzanie kary dyscyplinarnej powinno nastąpić jak najszybciej, lecz nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty powzięcia wiadomości przez Wydział Sędziowski ŁZKosz o popełnionym przewinieniu.

2. Nie można karać dyscyplinarnie po upływie 12 miesięcy od dnia popełnienia przewinienia.

§ 14

Wykonanie kar dyscyplinarnych polega na:
a) w wypadku kar upomnienia i nagany – wskazaniu sędziemu niewłaściwości postępowania oraz na uprzedzeniu, że w razie ponownego popełnienia przewinienia może mu być wymierzona kara surowsza,
b) w wypadku kary zawieszenia w pełnieniu funkcji sędziego lub skreślenia z listy sędziów – odsunięciu od prowadzenia zawodów, pozbawienia prawa udziału w konferencjach szkoleniowych i innych wydarzeniach związanych ze środowiskiem sędziowskim.

§ 15

1. Kara dyscyplinarna powinna być poprzedzona postępowaniem, które ma na celu ustalenie czy przewinienie dyscyplinarne miało miejsce ,w jakim czasie oraz przez kogo zostało popełnione. W czasie postępowania ustala się przyczyny i okoliczności popełnienia przewinienia oraz stopień winy.

2. W postępowaniu, w zależności od potrzeb okoliczności, należy zainteresowanemu zapewnić możliwość złożenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień.

§ 16

1. Do orzekania w sprawach przewinień dyscyplinarnych popełnionych przez sędziów właściwy jest Wydział Sędziowski ŁZKosz.

2. Od decyzji Wydziału zainteresowany ma prawo wniesienia odwołania do Zarządu ŁZKosz za pośrednictwem Wydziału w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

§ 17

1. Kary dyscyplinarne podlegają zatarciu po upływie 24 miesięcy od dnia wydania statecznej decyzji w przedmiotowej sprawie.

2. Wydział, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, może skrócić okres wymagany do zatarcia kary.

3. Zatarcie kary polega na usunięciu z kartoteki sędziego informacji o ukaraniu.

§ 18

Wydział może, w razie wzorowego zachowania się ukaranego po odbyciu, co najmniej połowy kary, darować część wymierzonej kary

§ 19

1. W przypadku nie prowadzenia spotkań przez dwa sezony rozgrywkowe, sędzia zostaje skreślony z listy sędziów.

2. Reaktywowanie uprzednio skreślonego sędziego może nastąpić, pod warunkiem ponownego zaliczenia z pozytywnym wynikiem egzaminu sędziowskiego w formie ustalonej każdorazowo przez Wydział.

 

Rozdział V.
Postanowienia końcowe

§ 20

W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, a związanych z pełnieniem funkcji sędziego decyduje Wydział z uwzględnieniem postanowień Statutu ŁZKosz, regulaminów wydanych na jego podstawie, a także norm wynikających z ogólnie przyjętych przepisów,

§ 21

Z chwilą wejścia życie niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin Sędziego Łódzkiego Związku Koszykówki uchwalony przez Zarząd ŁZKosz w dniu 5.11.2013 r.

§ 22

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Wydziałowi oraz Zarządowi Łódzkiego Związku Koszykówki

§ 23

Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 października 2018 roku.

Newsletter - zapisz się

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi