Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
news

13.07.2020

Rozgrywki

Odsłon: 3590

Piotr Ciesielski

Zmiana barw klubowych - procedury

Jesteśmy w trakcie przerwy międzysezonowej, a to zwykle czas wzmożonych zmian barw klubowych. Wydział Rozgrywek ŁZKosz przypomina procedury, obowiązujące w takich sytuacjach.

 Na wstępie warto podkreślić, że kwestie zasad, obowiązujących przy zmianach barw klubowych, określa Regulamin Współzawodnictwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki, a Wydział Rozgrywek ŁZKosz (i sam ŁZKosz) jest jedynie organem wykonawczym, który stosuje i wykonuje przepisy wyższego rzędu, jakimi są regulacje PZKosz.

Niezwykle ważne dla dalszych punktów jest także wyjaśnienie terminu "zawodnik-wychowanek" w rozumieniu przepisów PZKosz. Jest to gracz, który spełnia łącznie poniższe warunki:
- zmienia barwy klubowe po raz pierwszy (wcześniejsze wypożyczenia lub umowy szkoleniowe nie są traktowane jako zmiany barw klubowych)
- w klubie macierzystym rozegrał co najmniej dwa pełne sezony
- uczestniczył w rywalizacji w przynajmniej jednym spośród ostatnich trzech sezonów rozgrywkowych

Jedynym wyjątkiem, kiedy zawodnik ciągle posiada status wychowanka, mimo wcześniejszej zmiany barw klubowych, jest dokonanie tego w sytuacji przejęcia sekcji (na mocy odpowiedniej umowy między klubami i za pisemną zgodą zawodnika lub rodzica w przypadku graczy niepełnoletnich). W tej sytuacji, gracz przechodzący do nowego klubu na zasadzie przejęcia sekcji, nie traci statusu wychowanka.

W przypadku zmiany barw klubowych przez zawodnika o statusie wychowanka, klubowi macierzystemu przysługuje prawo do ekwiwalentu za wyszkolenie. Gdy któryś z powyższych warunków nie jest spełniony i gracz nie posiada statusu wychowanka, ekwiwalent nie przysługuje.

Pierwszym krokiem w celu zmiany klubu przez zawodnika, jest wystąpienie do klubu aktualnego z wnioskiem o wydanie listu czystości. Wniosek taki skłąda się na odpowiednim druku PZKosz (Załącznik nr 10). W przypadku zawodnika-wychowanka, o wydanie listu czystości występuje ZAWSZE klub przyjmujący. W innych przypadkach (zawodnicy bez statusu wychowanka), może to zrobić zarówno klub przyjmujący, jak i sam zawodnik (lub prawny opiekun w przypadku graczy nieletnich) - wtedy stosowany jest Załącznik nr 10a.

Klub, który otrzyma wniosek o wydanie listu czystości, musi odpowiedzieć w terminie 7 dni (21 dni, jeśli wniosek wpłynął w lipcu lub sierpniu). Brak odpowiedzi skutkuje wydaniem listu czystości z urzędu oraz karą finansową dla klubu. Możliwości są następujące (do każdej z nich przeznaczony jest odpowiedni druk - załącznik PZKosz):
- wydanie listu czystości (który następnie musi zostać podpisany przez Przewodniczącego WR wojewódzkiego związku, właściwego dla klubu, z którego zawodnik odchodzi) Załącznik nr 12
- wydanie promesy listu czystości (w przypadku zawodników-wychowanków, w promesie określa się kwotę ekwiwalentu za wyszkolenie, po przelaniu której, wydany zostanie list czystości; maksymalna kwota, jaką może zażądać klub macierzysty, określona jest w Regulaminie Opłat Polskiego Związku Koszykówki); Po wpłaceniu na konto klubu kwoty wyszczególnionej w promesie, list czystości musi zostać wydany niezwłocznie (25% ekwiwalentu, który otrzymuje klub macierzysty, musi zostać przekazane trenerowi/trenerom, szkolącym zawodnika) - Załącznik nr 11
- odmowa wydania listu czystości (tylko w przypadku, gdy klub macierzysty stwierdzi posiadanie przez zawodnika ważnego kontraktu lub ważnego zobowiązania do reprezentowania barw klubowych; zobowiązania pieniężne lub materialne zawodnika względem klubu nie mogą być powodem odmowy wydania listu czystości) - Załącznik nr 13

List czystości należy wydać zawodnikowi bezwarunkowo, jeśli klub wycofał drużynę z rozgrywek w sezonie i jednocześnie nie uczestniczy w tym sezonie w rozgrywkach w kategorii wiekowej, w której zawodnik mógłby brać udział.
W przypadku braku w klubie macierzystym jakiejkolwiek drużyny uczestniczącej w rozgrywkach, w której mógłby występować zawodnik-wychowanek, klub macierzysty jest zobowiązany do podpisania umowy wypożyczenia zawodnika do klubu wybranego przez zawodnika. Maksymalna kwota za wypożyczenie zawodnika nie może przekraczać 1/4 kwoty określonego przez PZKosz maksymalnego ekwiwalentu za wychowanka, który przysługiwałby w przypadku zmiany barw klubowych tego zawodnika do wybranego przez niego klubu. Zasady te dotyczą wyłącznie zawodników, którzy w roku, w którym rozpoczyna się sezon rozgrywkowy nie ukończyli 22 roku życia.

Cała korespondencja mailowa między klubami w sprawach listów czystości, powinna być kierowana w kopiach na adresy transfery@pzkosz.pl oraz do WZKosza właściwego dla klubu, z którego zawodnik odchodzi (w przypadku klubów województwa łódzkiego - adresem do korespondencji jest: rozgrywki@lzkosz.pl). W przypadkach spornych, rozstrzygane są one przez PZKosz (w przypadku transferów międzywojewódzkich) lub WZKosz (transfery wewnątrz województwa).

W związku ze zmianą barw klubowych, pobierana jest opłata transferowa, której wysokość określa PZKosz lub WZKosz (w przypadku ŁZKosz wynoszą one: 200zł za transfer pomiędzy klubami z województwa łódzkiego i 250zł w przypadku transferu zawodnika spoza województwa).

Potwierdzeniem zmiany barw klubowych jest wydanie zawodnikowi licencji okresowej w nowym klubie.

Innymi formami, które pozwalają zawodnikowi na występy w innym klubie, ale nie są zmianą barw, są m.in.: umowa wypożyczenia, umowa szkoleniowa, umowa o współpracy. Są one również szczegółowo opisane w RWS.

Powyższy tekst ma charakter informacyjny. Wszystkie oficjalne regulacje ujęte są w Regulaminie Współzawodnictwa Sportowego PZKosz.

Newsletter - zapisz się

Sponsorzy

KEEZA Zet kreska Platin Studio SandBus Manufaktura MAKiS Vera Sport

Partnerzy

Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi PZkosz