Łódzki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz

STATUT ŁÓDZKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI
 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Łódzki Związek Koszykówki (w skrócie ŁZKosz), zwany dalej Związkiem, jest związkiem sportowym działającym w celu rozwoju i popularyzacji koszykówki oraz organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w koszykówce na terenie województwa łódzkiego.
 

§ 2

1. Związek działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Polskiego Związku Koszykówki oraz niniejszego Statutu.

2. Związek posiada osobowość prawną.

§ 3

Związek działa na terenie województwa łódzkiego, a jego siedzibą jest miasto Łódź.

§ 4

Związek jest członkiem zwyczajnym Polskiego Związku Koszykówki i jego przedstawicielem na terenie swego działania.

§ 5

Czas trwania Związku jest nieograniczony.

§ 6

Związek posiada odznaki organizacyjne, logo oraz pieczęcie określone przez Zarząd Związku.

§ 7

Związek może prowadzić działalność gospodarczą.
 

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 8

Celem działania Związku jest:
1. Popularyzacja i rozwój koszykówki;

2. Organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego w koszykówce;

3. Koordynacja działalności członków Związku;

4. Reprezentowanie spraw koszykówki przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz Polskiego Związku Koszykówki.

§ 9

Związek realizuje cele, o których mowa w § 8 poprzez:
1. Realizację kierunków rozwoju koszykówki opracowanych przez Polski Związek Koszykówki;

2. Opracowywanie planów szkoleniowych, regulaminów i systemów współzawodnictwa sportowego, zgodnie z założeniami Polskiego Związku Koszykówki;

3. Organizowanie i prowadzenie:
1/ szkolenia zawodników,
2/ szkolenia i doskonalenia trenerów, instruktorów, sędziów, komisarzy i działaczy sportowych, we współdziałaniu z odpowiednimi instytucjami i organizacjami,
3/ rozgrywek w ramach współzawodnictwa sportowego.

4. Prowadzenie ewidencji wyników, statystyk i dokumentacji sportowej;

5. Prowadzenie ewidencji zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów i komisarzy;

6. Nadawanie przewidzianych prawem licencji;

7. Promocję i popularyzację koszykówki we wszelkich dostępnych formach, w tym poprzez środki masowego przekazu;

8. Wspieranie działalności klubów sportowych i innych podmiotów działających w koszykówce;

9. Nadzór nad przestrzeganiem przez członków Związku, zawodników, trenerów, sędziów, komisarzy i działaczy sportowych przepisów wewnętrznych Związku;

10. Wspieranie działalności klubów sportowych zrzeszonych w Związku, w tym uczniowskich klubów sportowych;

11. Prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem uzyskanych środków na działalność statutową Związku;

12. Nakładanie kar dyscyplinarnych – zgodnie z obowiązującymi regulacjami;

13. Przyznawanie odznaczeń i wyróżnień Związku oraz wnioskowanie do innych podmiotów o nadanie odznaczeń i wyróżnień, w tym odznaczeń państwowych za szczególne osiągnięcia w dziedzinie propagowania koszykówki;

14. Wydawanie przepisów wewnątrzzwiązkowych;

15. Popularyzację sportu jako dziedziny życia społecznego;

16. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność statutową.

17. Realizowanie działań z profilaktyki uzależnień w ramach programów samorządowych i rządowych;

18. Promocję zdrowia;

19. Edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa w szczególności dzieci i młodzieży.
 

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE ZWIĄZKU

§ 10

Członkowie Związku dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych,

2. Członków wspierających,

3. Członków honorowych.

§ 11

Członkami zwyczajnymi Związku są kluby sportowe, działające na terenie
województwa łódzkiego, które uczestniczą we współzawodnictwie sportowym w
koszykówce.

§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. Brania udziału poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Związku;

2. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Związku – za pośrednictwem swoich delegatów;

3. Wyrażania opinii o działalności Związku;

4. Zgłaszania postulatów i opinii do władz Związku;

5. Uzyskiwania od władz Związku informacji o działaniach i zamierzeniach Związku;

6. Korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Związku;

7. Pomocy szkoleniowej, organizacyjnej i finansowej ze strony Związku;

8. Żądania od władz Związku działań zmierzających do ochrony interesów członków, a dotyczących działalności w zakresie koszykówki;

9. Korzystania z innych uprawnień członkowskich, wynikających ze statutowej działalności Związku.

§ 13

Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:
1. Aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu koszykówki;

2. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz Związku;

3. Regularnego opłacania składek członkowskich oraz innych opłat ustalanych przez władze Związku, a odnoszących się do Rozgrywek organizowanych przez Związek.

§ 14

Członkostwo zwyczajne w Związku ustaje w przypadku:
1. Rezygnacji złożonej na piśmie do Zarządu Związku;

2. Rozwiązania się klubu będącego członkiem Związku, postawienia go w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości;

3. Wykluczenia ze Związku na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Związku w przypadku naruszenia przez członka postanowień niniejszego Statutu;

4. Pozbawienia licencji klubowej wydanej przez PZKosz.

§ 15

1. Godność członka honorowego Związku nadaje walne Zebranie Delegatów na wniosek Zarządu Związku osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym dla rozwoju koszykówki.

2. Członkowie honorowi Związku posiadają wszystkie uprawnienia członków zwyczajnych, za wyjątkiem głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu Delegatów, w tym prawa wyborczego.

§ 16

1. Członkiem wspierającym Związku może być osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej popierająca cele Związku i deklarująca pomoc organizacyjną lub finansową na jego rzecz, przyjęta stosowna uchwałą Zarządu Związku.

2. Członkowie wspierający Związku posiadają wszystkie uprawnienia członków zwyczajnych, za wyjątkiem głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu Delegatów.

3. Członkostwo wspierające ustaje w przypadku:
1/ rezygnacji złożonej Zarządowi Związku na piśmie;
2/ wykluczenia przez Zarząd Związku w przypadku prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami Statutu lub interesem
Związku;
3/ rozwiązania się podmiotu będącego członkiem wspierającym, postawienia go w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości.

§ 17

Decyzje o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych lub wspierających podejmuje Zarząd Związku w formie uchwały na podstawie pisemnej deklaracji według wzoru ustalonego przez Zarząd Związku.

§ 18

1. Od uchwały Zarządu Związku o wykluczeniu członka Związku przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Komisji Rewizyjnej, które powinno zostać złożone w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnej uchwały w sprawie wykluczenia. Uchwała ta winna zawierać uzasadnienie.

2. Komisja Rewizyjna powinna rozpoznać odwołanie i podjąć decyzję w terminie 30 dni od jego otrzymania. Do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Komisję Rewizyjną prawa wykluczonego członka ulegają zawieszeniu.

3. Uchwała Komisji Rewizyjnej w przedmiocie wykluczenie jest ostateczna.
 

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE ZWIĄZKU

§ 19

Władzami Związku są:
1. Walne Zebranie Delegatów,

2. Zarząd Związku,

3. Komisja Rewizyjna.

§ 20

1. Kadencja władz Związku trwa 4 lata.

2. W przypadku, gdy Walne Zebranie Delegatów odbywa się przed upływem 4 lat, wówczas kadencja wygasa z dniem odbycia tego Zebrania.

§ 21

1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zebranie Delegatów.

2. Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd Związku w terminach przewidzianych niniejszym Statutem.

3. Walne Zebrania Delegatów dzielą się na:
1/ zwyczajne sprawozdawczo – wyborcze zwoływane raz na cztery lata,
2/ zwyczajne sprawozdawcze zwoływane jeden raz w połowie kadencji nie później niż do dnia 30 czerwca roku kalendarzowego,
3/ nadzwyczajne.

§ 22

1. W Walnym Zebraniu Delegatów powinna uczestniczyć co najmniej połowa delegatów uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie Zebranie może skutecznie obradować bez względu na liczbę obecnych delegatów.

2. W Walnym Zebraniu Delegatów, oprócz delegatów, mogą uczestniczyć:
1/ członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
2/ członkowie honorowi Związku,
3/ członkowie wspierający – osobiście lub przez pełnomocników,
4/ przedstawiciele organu nadzorującego Związek,
5/ zaproszeni goście.

§ 23

Do kompetencji Zwyczajnego Sprawozdawczo – Wyborczego Zebrania Delegatów należy:
1. Rozpatrywanie sprawozdania z 4-letniej działalności Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdania finansowego;

2. Udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi Związku lub poszczególnym członkom Zarządu;

3. Uchwalania kierunków działalności i założeń programowych Związku;

4. Podejmowanie uchwał o zmianie Statutu i rozwiązaniu Związku;

5. Wybór Prezesa Zarządu Związku, członków zarządu Związku oraz członków Komisji Rewizyjnej;

6. Nadawanie godności członka honorowego Związku;

7. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Zarząd, delegatów lub członków Związku oraz podejmowanie uchwał w tych sprawach;

8. Rozpatrywanie innych spraw ujętych w porządku obrad.

§ 24

Do kompetencji Zwyczajnego Sprawozdawczego Zebrania Delegatów należą, poza rozpatrzeniem sprawozdania z działalności Zarządu Związku oraz sprawozdania finansowego, sprawy wymienione w § 23 Statutu, z wyłączeniem pkt. 1, 2 i 5.

§ 25

1. Do kompetencji Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów należy rozstrzyganie spraw, dla których rozpatrzenia zostało zwołane.

2. Nadzwyczajne Zebranie Delegatów jest zwoływane przez Zarząd Związku na pisemny i zawierający uzasadnienie wniosek co najmniej 1/3 delegatów uprawnionych do udziału w ostatnim Zebraniu, a także na wniosek Komisji Rewizyjnej lub z inicjatywy Zarządu Związku.

§ 26

1. O terminie i miejscu Walnego Zebrania Delegatów Zarząd Związku zawiadamia członków na co najmniej 30 dni przed datą Zebrania, podając proponowany porządek obrad i projekt regulaminu obrad.

2. Materiały dotyczące spraw załatwianych na Zebraniu winny być przesłane delegatom na co najmniej 14 dni przed terminem Zebrania.

3. Członkowie Związku i delegaci mogą zgłaszać propozycje zmian do proponowanego porządku obrad lub projektu regulaminu obrad nie później niż na 7 dni przed terminem Zebrania.

4. Członkowie Związku co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania muszą do Zarządu zgłosić w formie pisemnej kandydata na Prezesa Zarządu wraz z pisemną rekomendacją oraz zgodą kandydata.

§ 27

1. Uchwały Walnego Zebrania Delegatów zapadają zwykła większością głosów w głosowaniu jawnym.

2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu, a także powołania i odwołania Prezesa Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania obecnych na Zebraniu.

3. Uchwały w sprawach personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym, za wyjątkiem wyboru Przewodniczącego oraz Prezydium Zebrania, które odbywa się w głosowaniu jawnym.

§ 28

Obrady Walnego Zebrania Delegatów odbywają się na podstawie regulaminu obrad zatwierdzonego przez delegatów na danym Zebraniu.

§ 29

1. W Walnym Zebraniu Delegatów udział biorą z głosem stanowiącym delegaci członków zwyczajnych Związku w następującej liczbie::
1/ po 2 delegatów klubów posiadających drużyny biorące udział w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce w sezonie, w którym odbywa się Zebranie;
2/ po 1 delegacie klubów posiadających drużyny biorące udział w rozgrywkach lig niższych na szczeblu centralnym PZKosz w sezonie, w którym odbywa się Zebranie;
3/ po 1 delegacie za każdą rozpoczętą liczbę 3 drużyn biorących udział w rozgrywkach wojewódzkich, strefowych lub makroregionalnych w sezonie, w którym odbywa się Zebranie.

2. W Walnym Zebraniu Delegatów uczestniczą z głosem stanowiącym członkowie Zarządu Związku oraz członkowie Komisji Rewizyjnej.

3. W Walnym Zebraniu delegatów uczestniczą z głosem doradczym członkowie honorowi Związku, przedstawiciele członków wspierających oraz zaproszeni goście.

§ 30

1. Zarząd Związku składa się z nie mniej niż 7 i nie więcej niż 9 członków, w tym Prezesa, wybieranych przez Walne Zebranie Delegatów.

2. Zarząd powołuje ze swego grona nie więcej niż 2 Wiceprezesów Zarządu.

3. Podziału funkcji w Zarządzie dokonuje Zarząd we własnym zakresie na pierwszym posiedzeniu po wyborze.

4. Zarząd może powołać ze swojego grona Prezydium Zarządu w skład którego wchodzą Prezes i Wiceprezesi Zarządu. Prezydium Zarządu podejmuje bieżące decyzje w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu.

§ 31

1. Prezes Zarządu jest wybierany przez Walne Zebranie Delegatów w pierwszej kolejności, w oddzielnym głosowaniu spośród kandydatów zgłoszonych w siedzibie Związku przez członków zwyczajnych Związku nie później niż 7 dni przed terminem Zebrania. Zgłoszenie kandydata wymaga uzasadnienia.

2. Kandydatów na członków Zarządu zgłasza na Zebraniu nowo wybrany Prezes Zarządu oraz osoby uczestniczące w Zebraniu z głosem stanowiącym.

3. Co najmniej 4 członków zarządu wybieranych jest spośród kandydatów zaproponowanych przez Prezesa Zarządu.

4. W przypadku śmierci lub ustąpienia Prezesa Zarządu w trakcie trwania kadencji wyboru nowego Prezesa dokonuje Zarząd spośród swoich członków wybranych na Walnym Zebraniu na najbliższym swoim posiedzeniu. W przypadku nie dokonania wyboru w trybie wskazanym powyżej, Zarząd zwołuje niezwłocznie Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów w celu dokonania wyboru Prezesa Zarządu.

5. Zarząd ma prawo dokooptowania do swego składu nowych członków w miejsce tych, którzy zmarli lub ustąpili ze swoich funkcji trakcie trwania kadencji. Liczba tych nowych członków Zarządu nie może jednak przekroczyć 1/3 liczby członków Zarządu pochodzących z wyboru na Walnym Zebraniu Delegatów. W przypadku rezygnacji więcej niż połowy członków Zarządu ,
Prezes Zarządu zwołuje niezwłocznie Nadzwyczajne Walne Zebranie delegatów, które dokonuje wyboru nowych członków Zarządu z wyjątkiem Prezesa Zarządu, który pełni swoją funkcje do końca kadencji.

6. Prezes i członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie. Mają jedynie prawo do zwrotu poniesionych kosztów w związku z pełnionymi funkcjami.

§ 32

Strukturę organizacyjną Zarządu, podział funkcji oraz zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu określa regulamin pracy zarządu uchwalony przez Zarząd Związku i zatwierdzony przez Komisję Rewizyjną.

§ 33

1. Zarząd odpowiedzialny jest za całokształt działalności Związku i działa w jego imieniu w kontaktach z innymi podmiotami.

2. Do kompetencji Zarządu należy:
1/ wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Delegatów;
2/ opracowywanie rocznych programów działania i planów finansowych;
3/ zarządzanie majątkiem i funduszami Związku;
4/ reprezentowanie Związku na zewnątrz;
5/ podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, w tym przyjmowanie i wykluczanie członków Związku;
6/ prowadzenie współzawodnictwa sportowego w koszykówce;
7/ nadzór nad organizacją i pracą biura oraz wydziałów Związku;
8/ podejmowanie wszelkich decyzji związanych z bieżącą działalnością Związku, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Związku.

§ 34

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż dwa razy na kwartał. Posiedzenia zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego Wiceprezes. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

§ 35

1. Dla usprawnienia pracy Związku Zarząd może powoływać wydziały, komisje i zespoły tematyczne dla prowadzenia określonych spraw.

2. Komórki Związku, o których mowa w ust. 1 pracują w oparciu o opracowane przez siebie regulaminy, zatwierdzone przez Zarząd Związku.

§ 36

1. Praca Zarządu Związku podlega kontroli Komisji Rewizyjnej oraz innych uprawnionych organów, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Zarząd zobowiązany jest rozpatrzyć wszystkie wnioski i zalecenia przedstawione przez Komisję Rewizyjną lub inne organy kontrolujące oraz złożyć wyjaśnienia dotyczące ich ewentualnej realizacji.

§ 37

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego, wybranych na Walnym Zebraniu Delegatów.

2. Komisja Rewizyjna ma prawo dokooptowania do swego grona nie więcej niż jednego nowego członka w miejsce tego, który zmarł lub zrezygnował z pełnienia funkcji.

3. W przypadku śmierci lub rezygnacji więcej niż jednego członka Komisji Rewizyjnej, Zarząd Związku zwoła Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów w celu wyboru nowych członków Komisji. Uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania podejmuje zarząd Związku na najbliższym posiedzeniu. Zebranie powinno odbyć się nie później niż przed upływem 3 miesięcy od daty podjęcia uchwały.

§ 38

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Związku i co najmniej raz w roku przeprowadza kontrolę całokształtu działalności Związku, z uwzględnieniem gospodarki finansowej, w tym w szczególności w zakresie prawidłowości, celowości i rzetelności w gospodarowaniu majątkiem Związku.

2. Protokoły z przeprowadzanych kontroli wraz zaleceniami pokontrolnymi, przedkładane są Zarządowi Związku. Komisja ma prawo żądać usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w czasie kontroli pracy Zarządu. Ponadto Komisja może w każdym czasie żądać informacji o bieżących pracach Zarządu Związku.

3. Komisja Rewizyjna przedstawia Walnemu Zebraniu Delegatów sprawozdanie ze swojej działalności.

4. Komisja Rewizyjna – po upływie kadencji władz Związku – przedstawia Walnemu Zebraniu Delegatów sprawozdanie ze swojej działalności za okres całej kadencji wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Związku bądź poszczególnych jego członków.

5. członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Związku oraz innych organów Związku. W posiedzeniach tych członkowie Komisji uczestniczą jedynie z głosem doradczym.

§ 39

Poza innymi uprawnieniami wynikającymi z niniejszego statutu, Komisja Rewizyjna wyraża swoją opinię dotyczącą podjęcia przez Zarząd decyzji o:
1. Nabyciu bądź zbyciu przez Zarząd nieruchomości a także utworzeniu lub przystąpieniu przez Związek do spółek bądź innych organizacji.

2. Zaciągnięciu bądź udzieleniu przez Zarząd kredytów lub pożyczek, a także udzieleniu poręczeń i gwarancji.

3. Zaciągnięciu przez Zarząd jednorazowo zobowiązania lub rozporządzeniu majątkiem Związku w wysokości przekraczającej kwotę ustaloną raz w roku przez Komisję w drodze uchwały.

§ 40

1. Komisja Rewizyjna Związku odbywa swoje posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

2. Posiedzenia Komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Komisji. Posiedzenia Komisji są protokołowane.

3. Decyzje Komisji zapadają w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2 członków Komisji. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
 

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE ZWIĄZKU

§ 41

1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2. Na fundusze Związku składają się w szczególności:
1/ wpływy z tytułu składek członkowskich i opłat związanych z organizowanym przez Związek współzawodnictwem sportowym,
2/ wpływy z działalności gospodarczej,
3/ wpływy z darowizn,
4/ dotacje przekazywane do Związku,
5/ odsetki bankowe i lokaty terminowe,
6/ środki na realizację zadań zleconych.

§ 42

Dla ważności oświadczeń dotyczących zaciągania zobowiązań i rozporządzania majątkiem Związku wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub upoważnionego przez niego Wiceprezesa Związku.

§ 43

Zarząd realizuje sprawy finansowe Związku w oparciu o zatwierdzone przez siebie roczne plany finansowe.
 

ROZDZIAŁ VI
NAGRODY, WYRÓŻNIENIA, KARY

§ 44

1. Do rozstrzygnięcia sporów, w tym także sporów o charakterze majątkowym, Związek może powołać Sąd Polubowny.

2. Rodzaje kar dyscyplinarnych oraz tryb i zasady ich orzekania, a także strukturę organów orzekających w sprawach dyscyplinarnych określa regulamin dyscyplinarny Polskiego Związku Koszykówki.

§ 45

1. Zarząd Związku ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla koszykówki osób i organizacji. Rodzaje nagród i wyróżnień oraz zasady i warunki ich przyznawania określają uchwalone w tym zakresie regulaminy.

2. Zarząd Związku może występować o nadanie odznaczeń związkowych, resortowych lub państwowych dla osób lub organizacji szczególnie zasłużonych w rozwoju koszykówki.
 

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 46

1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Związku podejmuje Walne Zebranie Delegatów większością co najmniej dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy upoważnionych do głosowania delegatów.

2. Uchwała o rozwiązaniu Związku określa jednocześnie sposób jego likwidacji oraz cele na jakie przeznaczony zostanie majątek Związku.

§ 47

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy o sporcie, Prawa o stowarzyszeniach oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 48

Traci moc Statut Łódzkiego Związku Koszykówki, do tej pory obowiązujący

§ 49

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

Newsletter - zapisz się

Sponsorzy

KEEZA Zet Kreska Platin Studio Tabaco Hotel Selgros

Sponsorzy 3x3

Lotto Fundacja Lotto WSRM Manu

Partnerzy

PZkosz Łódzka Federacja Sportu Urząd Marszałkowski Urzad Miasta Lodzi